Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik
+46 70 468 70 22
info@astrologistik.se
Dackevägen 33, 17734 Järfälla​
Astro LogistikAstro LogistikAstro Logistik

Integritetspolicy

Välkommen till webbplatsen för Astro Logistik! Dessa användarvillkor gäller för webbplatsen, och vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom dem. Dessa villkor ger information om användningen av innehållet på webbplatsen samt hur vi hanterar dina personuppgifter. Referenser till ”Astro Logistik,” ”vi,” eller ”oss” hänvisar till Astro Logistik AB (organisationsnummer: 559442-0068), som är leverantören av denna webbplats. Astro Logistiks webbplats och dessa användarvillkor är i enlighet med svensk lagstiftning.

 

Upphovsrätt och Andra Immateriella Rättigheter

 

Upphovsrätts- och Varumärkesinformation

Allt innehåll på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program, ägs antingen av Astro Logistik eller tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls.

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls som en tjänst till dig och får endast användas i enlighet med villkoren som beskrivs nedan. Genom att ladda ner material från webbplatsen accepterar du dessa villkor.

Obehörig användning eller distribution av webbplatsens innehåll kan bryta mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan leda till rättsliga åtgärder.

 

Användning av Astro Logistiks Varumärken

Användning av Astro Logistiks varumärken och varumärkesnamn är endast tillåtet enligt dessa villkor eller efter att du har erhållit skriftligt godkännande från Astro Logistik. För användning av Astro Logistiks varumärken i reklam och marknadsföring av Astro Logistiks produkter och tjänster krävs förhandsgodkännande i skriftlig form.

 

Användning av Webbplatsens Innehåll

Webbplatsen och dess innehåll får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas i något kommersiellt syfte utan föregående skriftligt godkännande från Astro Logistik.

Astro Logistik tillåter att du skapar tillfälliga kopior av webbplatsens innehåll om det är nödvändigt för din personliga användning. Du kan även skriva ut en rimlig mängd innehåll från webbplatsen för personligt bruk och länka till vår webbplats. All annan användning av informationen på webbplatsen är otillåten.

Vid kopiering av information från webbplatsen får du inte ändra informationen eller ta bort copyright- eller Astro Logistiks namninformation.

 

Friskrivning från Ansvar

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enda underlag för viktiga beslut. Vi strävar efter att hålla webbplatsen korrekt, komplett och uppdaterad, men det finns alltid en risk för felaktig information på grund av exempelvis skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel. Det innebär att Astro Logistik inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad.

När Astro Logistik länkar till en tredje parts webbplats är detta enbart för användarens bekvämlighet, och Astro Logistik tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten på en sådan webbplats.

 

Material från Användare

Allt material och all kommunikation som du skickar eller postar på webbplatsen i samband med din användning av funktioner på webbplatsen anses vara icke-konfidentiellt. Astro Logistik har rätt att använda sådant material för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

När du använder webbplatsens funktioner för att lägga upp material eller information, ska du inte tillhandahålla olagligt, stötande, marknadsföringsrelaterat eller på annat sätt opassande material eller information. Sådant innehåll kommer att tas bort från webbplatsen, och vi förbehåller oss rätten att avsluta din anslutning till de tjänster på webbplatsen som du eventuellt har registrerat dig för.

Om materialet och kommunikationen som skickas till oss via webbplatsen innehåller personuppgifter, gäller vad som anges i avsnittet ”Behandling av personuppgifter.”

 

Övrigt

Astro Logistik har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen. Vid ändring av användarvillkoren kommer du att bli meddelad genom att en ny version publiceras på webbplatsen. Därför uppmanar vi dig att hålla dig informerad om eventuella nya versioner av villkoren.

 

Behandling av Personuppgifter

 

Introduktion

Astro Logistik prioriterar din personliga integritet och strävar efter att säkerställa en hög nivå av dataskydd vid all behandling av personuppgifter. Inom EU/EES har dataskyddsförordningen (GDPR) gällt sedan maj 2018.

Astro Logistik AB, eller det företag som specificeras som personuppgiftsansvarigt, är ansvarig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter enligt de riktlinjer som anges nedan. Om du har några frågor om denna information eller vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs nedan, kontakta Astro Logistik genom kontaktuppgifterna i avsnittet ”Kontaktinformation.”

 

Insamling och Behandling av Personuppgifter

Personuppgifter avser information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, val, beteende och IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller tredje part utför med personuppgifterna, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får endast behandlas för särskilt angivna ändamål och får inte behandlas för ändamål som inte är kopplade till dessa. Vi på Astro Logistik behandlar personuppgifter som du själv tillhandahåller oss för att hantera dina förfrågningar och avtal med dig och för att ge information och service i samband med dessa. Det kan inkludera deltagande i tävlingar som annonseras på vår webbplats, användning av kontaktformulär eller prenumeration på nyhetsbrev som du har beställt.

Dina personuppgifter kan också användas för marknadsföring, uppföljning och för vår sälj- och produktutveckling för att förbättra våra produkter och tjänster. Om du inte vill ta emot marknadsföring eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i avsnittet ”Kontaktinformation.”

Slutligen behandlas personuppgifter för statistikändamål för att förstå hur användare använder webbplatsen och analysera sökbeteende samt visa anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i en form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter används också i utveckling, testning och förvaltning av de IT-system som är kopplade till vår webbplats.

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör att du lägger upp information eller annat material på vår webbplats, ber vi dig notera att sådan information kan innehålla personuppgifter. Om din information inkluderar uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information om du har fått deras samtycke.

 

Laglig Grund för Behandling och Lagringsperiod

Astro Logistik behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig eller när vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, såsom att marknadsföra oss mot webbplatsbesökare eller utveckla vår webbplats, produkter och tjänster. Om vi måste behandla dina personuppgifter med ditt samtycke enligt tillämplig lagstiftning, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandlingen.

Uppgifter som samlas in enligt ovan raderas när ändamålen med behandlingen har uppnåtts.

 

Säkerhet för Skydd av Personuppgifter

Astro Logistik prioriterar hög säkerhet för dina personuppgifter och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 

Begränsningar i Utlämnande av Personuppgifter

Vi kan använda externa samarbetspartners för att utföra uppgifter åt oss, såsom att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, pressmeddelanden, analyser och statistik. Dessa partners, inom eller utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Företag som behandlar personuppgifter åt oss måste skriva avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

För samarbetspartners utanför EU/EES vidtas speciella skyddsåtgärder, såsom att ingå avtal som innehåller standardiserade modellklausuler för dataöverföring, som har godkänts av EU-kommissionen och finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Astro Logistik kan också lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom polisen eller andra myndigheter, vid brottsutredningar eller om vi är skyldiga att lämna ut uppgifter enligt lag eller myndighetsbeslut. Astro Logistik kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs här.

 

Externa Länkar

Denna information om behandling av personuppgifter gäller för data som Astro Logistik behandlar om dig inom ramen för vår webbplats. Ibland kan vår webbplats innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att granska deras riktlinjer för behandling av personuppgifter och information om cookies som gäller för den specifika webbplatsen.

 

Dina Rättigheter och Rätt till Klagomål

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att när som helst begära tillgång till dina personuppgifter, korrigera felaktiga uppgifter, stoppa behandlingen och radera dina personuppgifter, begränsa behandlingen, utöva din rätt till dataportabilitet, dra tillbaka samtycke till viss behandling (om samtycke krävs) och invända mot behandling av personuppgifter. Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Astro Logistik AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda dataskyddsombud/ansvarig roll för personuppgiftsfrågor, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Astro Logistik: info@astrologistik.se

Astro Logistik AB
Färögatan 33, 164 40 Kista

Behöver du hjälp med något? Kontakta oss gärna.